Seuran säännöt

1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toimialue ja toimintakieli.

Yhdistyksen nimi on Operantit Ratsastajat ry. (lyhenne OpeRa) ja sen kotipaikka on Espoo. Toimialue on koko Suomi. Yhdistyksen toimintakieli on suomi. Yhdistys on perustettu huhtikuun 26. päivänä 2015 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä yhdistys.


2. Tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää operantin koulutustavan näkyvyyttä ja tunnettuutta sekä tarjota oppimisteoriaan perustuvaa koulutusta asiasta kiinnostuneille. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää hevosten hyvinvointia ja niitä käsittelevien ihmisten turvallisuutta edistämällä tutkittuun tietoon perustuvien koulutusmenetelmien käyttöä ratsastuksessa ja muissa yhteyksissä.


3. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi järjestää
  • kunto- ja terveysliikuntatoimintaa
  • kilpaurheilua
  • ohjaus-, harjoitus- ja valmennustoimintaa
  • tiedotus- ja suhdetoimintaa
  • koulutustoimintaa.

Yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä hankkia varoja järjestäen tilaisuuksia, tavaran- tai rahankeräyksiä ja arpajaisia. Yhdistys voi harjoittaa välittömästi tarkoituksensa toteuttamiseen liittyvää tai taloudellisesti vähäarvoista elinkeinotoimintaa.


4. Yhdistyksen jäsenyys muissa yhdistyksissä

Yhdistyksen jäsenyydestä muissa yhdistyksissä päättää yhdistyksen kokous. Yhdistys ja yhdistyksen jäsenet sitoutuvat noudattamaan niiden järjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä yhdistys on.


5. Jäsenet

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Yhdistyksen juniorijäseneksi voidaan hyväksyä alle 18-vuotiaat nuoret ja lapset. Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaiset jäsenet ja kannattajajäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.


6. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.


7. Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattajajäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen jokaiselle jäsenryhmälle päättää vuosikokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.


8. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 4 muuta varsinaista jäsentä sekä 2 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on syyskokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus voi kokoontua myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.


9. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä. Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä.


10. Tilikausi ja toiminnantarkastus / tilintarkastus

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille/tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien/tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.


11. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään helmi-huhtikuussa ja syyskokous loka-joulukuussa, kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää hallitus. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.


12. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta jäsenille sähköpostitse sekä yhdistyksen kotisivuilla tai facebook-sivuilla.


13. Yhdistyksen kevät- ja syyskokous

Kevätkokouksen asiat

1 Avataan kokous
2 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3 Valitaan kokoukselle

a) puheenjohtaja
b) sihteeri
c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
d) ääntenlaskijat

4 Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet
5 Esitetään hallituksen laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajan antama lausunto tai toiminnantarkastajan antama toiminnantarkastuskertomus
6 Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
8 Päätetään kokous

Syyskokouksen asiat

1 Avataan kokous
2 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3 Valitaan kokoukselle

a) puheenjohtaja
b) sihteeri
c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
d) ääntenlaskijat

4 Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet
5 Päätetään mitkä liikunta- ja urheilulajit ovat yhdistyksen ohjelmassa tulevana toimikautena
6 Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä
7 Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus
8 Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio
9 Valitaan jäsenten keskuudesta hallituksen puheenjohtaja
10 Valitaan hallituksen muut jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle
11 Valitaan yksi tilintarkastaja tai toiminnantarkastaja ja varatilintarkastaja tai varatoiminnantarkastaja
12 Päätetään yhdistyksen edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa yhdistys on jäsenenä
13 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
14 Päätetään kokous

Asioista, joita yhdistyksen jäsenet haluavat kevät- tai syyskokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys viimeistään 30 päivää ennen kokousta


14. Pöytäkirja

Yhdistyksen, sen hallituksen, jaostojen ja valiokuntien kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Yhdistyksen kokousten pöytäkirjat ovat kokousten puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen tarkastajien tarkastettava.

Hallituksen, jaostojen ja valiokuntien pöytäkirjat tarkistetaan heti tai seuraavassa kokouksessa.


15. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.